Zorgvuldige invoering nieuwe betalingswijze kinderopvang

Zorgvuldige invoering nieuwe betalingswijze kinderopvang

De invoering van de nieuwe betalingswijze van de kinderopvang gaat niet op 1 januari 2018 van start, maar later. Dit is nodig om een zorgvuldige overgang voor te bereiden. zodat ouders en kinderopvanginstellingen daar zo min mogelijk hinder van ondervinden, aldus de voortgangsbrief brief van Minister Asscher, die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Samen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Belastingdienst wordt nu gekeken of de betalingswijze geleidelijk wordt ingevoerd in 2018 of in één keer op 1 januari 2019. Het nieuwe betalingssysteem is bedoeld om ouders meer tegemoet te komen in het combineren van werk en zorg voor hun kinderen. Maar ook om kinderopvangorganisaties de ruimte te geven kwalitatief goede kinderopvang voor een passende prijs aan te bieden. 

De betalingswijze is gebaseerd op twee pijlers: de Rijksoverheid bekostigt kinderopvangorganisaties rechtstreeks en ouders betalen een ouderbijdrage waarvan de hoogte afhangt van hun vastgestelde inkomen. De nieuwe manier van financieren komt in de plaats van de huidige kinderopvangtoeslag. DUO gaat de nieuwe financiering uitvoeren. Naar verwachting zal het wetsvoorstel voor de nieuwe financieringssystematiek voor de kov medio 2016 naar de Tweede Kamer verzonden worden.

De ingangsdatum van de harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang blijft op 1 januari 2018 staan. De harmonisatie is niet gebaat bij verdere vertraging. Bij KOZV zijn de peuterspeelzalen (vooruitlopend op de nieuwe regelgeving) al omgevormd naar kinderopvang en voldoen reeds aan alle eisen.