BSO +

BSO+ in Hulst en Terneuzen

In Hulst en Terneuzen hebben we een locatie voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen en/of verstandelijke beperkingen, kortweg BSO+ genaamd. De kinderen die naar de BSO+ komen hebben bijvoorbeeld minder oplossend vermogen, minder sociale vaardigheden en lopen sneller frustraties op.
U ziet dat uw kind zich niet thuis voelt op de buitenschoolse opvang. Hij/zij redt het niet in een groep van twintig kinderen. Uw kind heeft meer zorg nodig dan de andere kinderen. Er is behoefte aan meer structuur en begeleiding dan de buitenschoolse opvang (bso) kan bieden. Steeds vaker zien scholen dat meer kinderen in de buitenschoolse opvang buiten de boot vallen. Ook komen ouders steeds vaker met het verzoek of hun zoon of dochter extra zorg kan krijgen. Helaas staat de groepsgrootte dit niet toe en zijn de middelen op een gewone bso te beperkt. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen en Juvent (Jeugdzorg) erkennen dit probleem.  In deze buitenschoolse opvang plus voorziening (BSO+) verblijft uw kind in een kleinere groep met meer structuur en krijgt extra begeleiding en/of behandeling.

De plus zegt het al, de BSO+ biedt iets extra’s: kleinere groep, extra begeleiding en meer structuur.

Extra begeleiding

Op de BSO+ zijn twee pedagogisch medewerkers, met een pedagogische hbo-opleiding, voor maximaal 12 kinderen. Deze pedagogisch medewerkers hebben oog voor groepsprocessen, onderlinge verhoudingen in de groep, verdeling van rollen binnen de groep en groepsdruk. Naast de groepsgerichte aanpak is er volop aandacht voor één op één begeleiding van uw kind. Deze begeleiding bestaat uit de volgende vier onderdelen:

•  het omgaan met ongewenst gedrag

•  het aanleren van nieuwe vaardigheden/gedrag

•  het stimuleren van gewenst gedrag

•  het bevorderen van positief contact

Meer structuur

Het verblijf van uw kind op de BSO+ verloopt volgens een vaste dagelijkse routine. Dit betekent dat uw kind weet hoe de dag er uit zal zien. Iedere dag heeft hetzelfde ritme: binnenkomst, spelen, kring, spelen, individueel moment en naar huis. De dag is voorspelbaar en zo voelt uw kind zich veilig in deze omgeving.

Daarnaast is de ruimte rustig ingericht en zijn er vaste speelplaatsen. Dit betekent dat kinderen afspraken maken met de pedagogisch medewerkers over waar, met wat, met wie ze gaan spelen en voor hoe lang. Om zoveel mogelijk rust en regelmaat te waarborgen kent de BSO+ vaste ophaaltijden tussen 17.00 -18.00 uur. U brengt uw kind voor minimaal 2 dagdelen per week naar de BSO+.

Aanmelding

Denkt u dat uw kind beter tot zijn recht komt in de BSO+groep dan in een reguliere groep? Meld uw zoon/dochter dan aan bij de afdeling planning & plaatsing van de Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Zij zijn te bereiken op werkdagen van 08.30-17.00 uur op telefoonnummer: 06-20716592 of via e-mail. Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek met onze pedagogisch medewerkers. Als daaruit blijkt dat uw kind thuishoort in deze plusgroep volgt het aanvragen van de financiering. Vervolgens beslist u of u de uiteindelijke plaatsing start.