Medezeggenschap ouders

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen kent verschillende inspraakorganen. Ouders van groepen zijn vertegenwoordigd in de oudercommissies en de gastouders in de klankbordgroep. Wij hechten veel waarde aan de inspraak en het meedenken van deze organen.

Inspraak voor ouders

In de wet kinderopvang is vastgelegd dat oudercommissies op lokaal niveau dienen te functioneren. Vanuit deze lokale oudercommissies dient vervolgens een centrale oudercommissie te worden gevormd.
Oudercommissies zijn onmisbaar voor ons. De kwaliteit die wij bieden is immers niet vanzelfsprekend.
Deze dient voortdurend bewaakt en waar mogelijk verbeterd te worden. Dit is moeilijker dan het in eerste instantie lijkt.
Jezelf als organisatie een spiegel voorhouden is geen eenvoudige opgave.
Daarom zijn klachten, verbeterpunten, adviezen, ideeën en tips noodzakelijk. De oudercommissie speelt hierin een belangrijke rol. Oudercommissies bieden ouders de mogelijkheid om op een structurele en constructieve wijze mee te werken aan goede kinderopvang. Daar profiteren alle kinderen van. Veel ouders beschouwen het als een voorrecht om mee te mogen denken en te adviseren in de opvang van hun kind(eren).

Het voordeel voor ons is daarbij dat ouders soms andere belangen hebben dan wijzelf en vanuit een andere invalshoek naar vraagstukken kijken. Samen kunnen we er voor zorgen dat de kinderen in optimale omstandigheden worden opgevangen.

Hebt u vragen over de oudercommissie of wilt u de centrale oudercommissie iets laten weten? Neem dan contact op met de voorzitter van de centrale oudercommise via email:  occentraal@kinderopvangzvl.nl

De contact gegevens van de lokale oudercommissie kunt u opvragen op de groep.

Inspraak voor gastouders

De inspraak voor gastouders is geregeld via de Klankbordgroep. In de klankbordgroep adviseren gastouders ten aanzien van het beleid met betrekking tot gastouderopvang en denken ze mee over de inhoud en uitvoering in de praktijk. Ook de klankbordgroep is daarmee een zeer welkom inspraakorgaan voor onze organisatie. Wilt u contact opnemen met de klankbordgroep? dat kan via klankbordgroep@kinderopvangzvl.nl      

Meer weten over oudercommissies? Kijk dan eens op de website van Boink! De belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang.