Pedagogisch beleid

Kijk op kinderen

Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen biedt kinderen de gelegenheid om te spelen en de wereld om hen heen te ontdekken. De pedagogisch medewerkers begeleiden ieder kind op het eigen ontwikkelingsniveau en geven elk kind dezelfde individuele aandacht.

Door de positieve benadering, worden de kinderen in staat gesteld zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. De dingen die een kind al kan worden benadrukt waardoor het zelfvertrouwen krijgt en zich durft te ontwikkelen. Op deze manier wordt de kinderen de kans geboden om zich, binnen een sfeer van geborgenheid, veiligheid en respect, samen met andere kinderen verder te ontplooien.

De pedagogisch medewerkers hebben oog voor de ontwikkeling van de kinderen. Zij bouwen positieve relaties op met de kinderen en stimuleren het ontstaan van onderlinge relaties tussen de kinderen.

Pedagogisch beleid

Onze visie op de omgang met kinderen en het pedagogisch doel zijn vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Dit beleid wordt gedragen door iedereen in de organisatie. Het geeft sturing aan het werk.
De vier belangrijkste uitgangspunten van het pedagogisch beleid zijn gebaseerd op het principe van respect voor het kind en het vertrouwen in de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind;

1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid

Wij zorgen dat uw kind zich geborgen voelt. Er wordt zoveel mogelijk met dezelfde vaste pedagogisch medewerkers gewerkt zodat een vertrouwensband kan ontstaan. Het volgen van een vaste dagindeling biedt houvast. Ook hieraan ontleent uw kind een gevoel van veiligheid. Het streven naar geborgenheid vindt u terug in de inrichting van de groepsruimte; deze straalt gezelligheid en warmte uit.

2. Gelegenheid tot ontwikkelen van persoonlijke competentie

De kinderen wordt de gelegenheid geboden om te spelen en de wereld om hen heen te ontdekken. De ruimten waar ze worden opgevangen en het spelmateriaal is uitdagend en nodigt uit om op onderzoek te gaan. Uw kind kan zich spelenderwijs  ontplooien. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in een eigen tempo. De pedagogisch medewerkers houden hier in hun benadering rekening mee. De dingen die een kind al kan, worden benadrukt, waardoor het kind zelfvertrouwen krijgt en het zich durft te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers sluiten hierop aan door ervaringen te bieden die passen bij het kind en die verrijkend zijn. Op deze manier biedt Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen kinderen de kans om zich samen met andere kinderen optimaal te ontplooien.

3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie

In een vertrouwde omgeving ontwikkelen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid. Hierdoor durven ze initiatieven te nemen om contact te leggen met de andere kinderen. Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen beschouwt een kind niet alleen als een uniek persoon met recht op individuele aandacht, maar ook als een groepspersoon dat regelmatig aandacht moet delen. Wij bieden kinderen de kans om zich sociaal te ontwikkelen en samen met andere kinderen ‘groot te groeien’. Daarom worden de kinderen gestimuleerd om samen te spelen en daarbij rekening te houden met elkaar.

4. Eigen maken van waarden en normen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich waarden en normen eigen kunnen maken. Het handelen is gericht op respect voor elkaar. Een kind leert afspraken maken en nakomen. Kinderen moeten hun conflicten zoveel mogelijk zelf oplossen. De pedagogisch medewerker is een scheidsrechter. Bij een conflict wordt actief geluisterd, het probleem wordt verwoord en de gevoelens worden besproken. Hierbij wordt het kind geconfronteerd met de gevolgen van zijn daden. Wij leren uw kind spelenderwijs respect te tonen voor andere ideeën, gevoelens, levensovertuigingen en culturen.