Pedagogische coaches

Ontwikkelen, stimuleren, observeren, reflecteren, adviseren, leren van elkaar ….. pedagogisch coachen

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) heeft als doel de  kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren.

Een van de onderdelen is de invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker en de pedagogische coach. Deze functionarissen dragen bij aan de kwaliteit van de opvang en hebben 2 belangrijke taken. Ze houden zich enerzijds bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid. Anderzijds coachen ze pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden.

De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt , bewaakt en implementeert pedagogisch beleid en beleidsvoornemens. Dit wordt gedaan door onze Unit Managers, beleidsmedewerker en MT. Ieder kindcentrum ontvangt een aantal pedagogische beleidsuren , de verdeling en inzet wordt gedurende 2019 vastgelegd in een overzicht welke u kunt opvragen op de groep.

De pedagogische coaches begeleiden de pedagogisch medewerkers op de groep bij hun dagelijkse praktijkwerkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker en iedere groep ontvangen jaarlijks een aantal uren coaching. Voor deze uitvoering zijn sinds 1-1-2019 zes pedagogische coaches aangesteld.
Gemiddeld ontvangen de pedagogisch medewerkers 5 uur coaching per jaar. Afhankelijk van de situatie en de vraag kan dit meer of minder uren betreffen. Elke pm’er wordt in ieder geval jaarlijks tenminste 2 uur gecoacht. Bijvoorbeeld op locatie X werken 15 pedagogisch medewerkers dit betekent dat deze locatie gemiddeld 75  uur coaching ontvangt.

Het aantal uren coaching en de coaching vragen  worden  bijgehouden in een coachingsregister.

Coaching on the job of te wel coaching op de werkvloer is een bewezen effectief instrument. Uit onderzoek is gebleken dat leren op de werkplek, kijken en reflecteren op je eigen handelen, veel meer leer effect heeft dan het volgen van een training van 1 of 2 dagen.

De pedagogische coach beoordeelt niet, maar gaat samen met de pedagogisch medewerker  aan het werk naar aanleiding van hun persoonlijke coachingsvraag. Samen stap je uit de situatie van hier en nu en kijk je als het ware van een afstand naar de situatie en leer je van elkaar. De pedagogische coaching kan op verschillende manieren plaats vinden: observeren, meewerken, gesprekken, teamoverleg.

Vanuit de organisatie zetten we in op 2 pijlers:
1. De individuele coachingsvraag van iedere pedagogisch medewerker.
2. De algemene organisatie brede vraag naar het pedagogisch klimaat op de groep.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de senior pedagogisch medewerker van uw locatie of de Unit Manager.

500_pedagogische_coaches.jpg

Op de foto ziet u van links naar rechts onze enthousiaste pedagogische coaches : Marianne Carels , Daniëlle van de Wege , Nastasja de Maat met daar boven Els Verhelst , Liselot Vanhijfte en Tessa van den Hoove.