KIJK! en Welbevinden kind

Welbevinden Kinderen.

Als uw kinderen opgevangen worden op de groep, is het heel belangrijk dat zij zich daar prettig, veilig en geborgen voelen. Dit wordt door onze pedagogisch medewerkers heel goed in de gaten gehouden. Zij doen dit natuurlijk dagelijks door de kinderen te observeren en ongeveer eenmaal in de 8 maanden wordt het welbevinden van de kinderen geobserveerd en geregistreerd in de methode KIJK! Het welbevinden wordt geregistreerd via 4 onderdelen: Het vrij zijn van emotionele belemmeringen, het ondernemend en nieuwsgierig zijn, het zelfvertrouwen hebben en het eten, drinken en slapen.

KIJK!

Naast het zorgen voor het welbevinden van de kinderen is één van de taken van de pedagogisch medewerker het volgen van de ontwikkeling van de kinderen.  Naast scholing in Puk of Sporen hebben alle pedagogisch medewerkers van alle speelzalen en kinderdagverblijven scholing gevolgd in het ontwikkelingsvolgsysteem KIJK!

De ontwikkeling van de kinderen wordt 2 of 3 maal per jaar vastgelegd met behulp van KIJK! We letten daarbij op de volgende ontwikkelingsgebieden:

- Spraak-taalontwikkeling

- Sociaal emotionele ontwikkeling

- Zelfredzaamheid

- Spelontwikkeling

- Motorische ontwikkeling

- Cognitieve ontwikkeling

- De ontluikende geletterdheid

- De ontluikende gecijferdheid

Als uw peuter de peuterspeelzaal  of peutergroep verlaat  is het de bedoeling dat de registratielijst van uw peuter wordt overgedragen aan de leerkracht van de basisschool van uw keuze. Voordat dit gebeurt wordt de observatielijst met u doorgenomen waarna u gevraagd wordt het toestemmingsformulier te ondertekenen voor de overdracht. Op deze manier ontstaat een doorgaande lijn in het volgen van de ontwikkeling van de kinderen.