KIJK! en Welbevinden kind

Uw kind moet zich prettig, veilig en geborgen voelen op de groep. Uiteraard houden onze pedagogisch medewerkers de kinderen goed in de gaten. Ongeveer 1x in 8 maanden registreren we het welbevinden van de kinderen in de methode KIJK! via 4 onderdelen:

  1. het vrij zijn van emotionele belemmeringen
  2. het ondernemend en neiuwsgierig zijn
  3. het zelfvertrouwen hebben
  4. het eten, drinken en slapen

KIJK!

Naast het zorgen voor het welbevinden van de kinderen, volgt de pedagogisch medewerker ook de ontwikkeling van de kinderen. Naast de scholing in Puk of Sporen hebben alle pedagogisch medewerkers van alle speelzalen en kinderdagverblijven scholing gevolgd in het ontwikkelingssysteem KIJK!het volgen van de ontwikkeling van de kinderen.  Naast scholing in Puk of Sporen hebben alle pedagogisch medewerkers van alle speelzalen en kinderdagverblijven scholing gevolgd in het ontwikkelingsvolgsysteem KIJK!

Ontwikkelingsgebieden
De ontwikkeling van de kinderen leggen we 2 of 3 maal per jaar vast met behulp van KIJK! We letten daarbij op de volgende ontwikkelingsgebieden:

- Spraak-taalontwikkeling

- Sociaal emotionele ontwikkeling

- Zelfredzaamheid

- Spelontwikkeling

- Motorische ontwikkeling

- Cognitieve ontwikkeling

- De ontluikende geletterdheid

- De ontluikende gecijferdheid

Verlaat uw peuter de peuterspeelzaal  of peutergroep? Dan dragen wij de registratielijst van uw peuter over aan de leerkracht van de basisschool van uw keuze. Uiteraard vragen wij u eerst om toestemming. Eerst nemen we dan de observatielijst met u door, zodat u daarna het toestemmingsformulier kunt ondertekenen voor de overdracht. Op deze manier ontstaat er een doorgaande lijn in het volgen van de ontwikkeling van de kinderen.