Voorschoolse Educatie

Wat is Voorschoolse Educatie.

Voorschoolse Educatie is onderdeel van VVE. Voluit is VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het voorschoolse deel wordt uitgevoerd op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Rond 2000 is het Rijk gestart met VVE activiteiten. Doel van VVE is alle kinderen een zo goed mogelijke start bieden op het basisonderwijs en het creëren van een doorgaande ontwikkelingslijn tussen voorschool, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf, en vroegschool, groep 1 en 2 van het basisonderwijs.

Om dit doel te bereiken wordt op de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gewerkt met programma's, welke onder andere de taalontwikkeling stimuleren en een vervolg krijgen op de basisschool. Voor de speelzalen en kinderdagverblijven betekent dit dat er een methode is ingebouwd in het spel van alle dag. Het is dus niet de bedoeling dat het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal ook school wordt. Voor de kinderen verandert er niet veel, zij blijven heerlijk leren door ontdekken en spel. Voor de pedagogisch medewerkers wel. De pedagogisch medewerkers zijn zich meer bewust van het aanbod dat zij doen aan de kinderen en er is meer structuur in het aanbod van taal en andere activiteiten. De kinderen zullen spelenderwijs begrippen leren rondom thema’s.  

Op onze groepen wordt ook de ontwikkeling van de kinderen goed gevolgd. Dat doen wij met behulp van het programma KIJK! Met Kijk! volgen wij de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van Taal, Motoriek, Omgang met anderen en zichzelf. Ook ontluikende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid komt al om de hoek kijken! Het werken met KIJK! loopt door in de basischool. Zo is een naadloze aansluiting op school mogelijk.

Indien de pedagogisch medwerkers zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind wordt dit zo snel mogelijk besproken met de ouders. Indien uw kind een steuntje in de rug nodig heeft wordt er een plan van aanpak opgesteld en in overleg met de jeugdverpleegkundige kan uw peuter een extra dagdeel geplaatst worden op de peutergroep. Ook als u zelf vragen hebt op het gebied van de ontwikkeling kunt u hierover in gesprek gaan met de pedagogisch medwerkers of de jeugdverpleegkundige.

Hetgeen wij doen met de kinderen op de peutergroepen wordt versterkt als ook thuis aandacht besteed wordt aan het thema waarmee op de groep gewerkt wordt. Thuis praten over het onderwerp, een boekje lezen of activiteit uitvoeren versterkt het aanbod op de groep en is ook nog eens reuze gezellig!

Op alle peutergroepen bij Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen wordt gewerkt met het programma Puk, behalve op onze groepen in Axel, zij werken met het programma Sporen.