Visie en beleid

Visie


Elk kind is uniek! Hoe wij je kind stimuleren in een veilige en vertrouwde omgeving en welke waarden en normen wij belangrijk vinden, kun je lezen in ons pedagogisch beleidsplan.

Door de positieve benadering worden de kinderen in staat gesteld zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. De dingen die een kind al kan, worden benadrukt waardoor het zelfvertrouwen krijgt en zich durft te ontwikkelen. Op deze manier wordt de kinderen de kans geboden om zich, binnen een sfeer van geborgenheid, veiligheid en respect, samen met andere kinderen verder te ontplooien.
De pedagogisch medewerkers hebben oog voor de ontwikkeling van de kinderen. Zij bouwen positieve relaties op met de kinderen en stimuleren het ontstaan van onderlinge relaties tussen de kinderen.

Pedagogisch beleid


Onze visie op de omgang met kinderen en het pedagogisch doel zijn vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Hier staan wij voor. (Link naar het pedagogisch beleidsplan) In het plan staan 4 pedagogische doelen centraal:

1. Het bieden van emotionele veiligheid aan kinderen

Kinderen moeten het naar hun zin hebben binnen het kindercentrum. Het bieden van emotionele veiligheid gaat daarom voor alles. Kinderen hebben pedagogisch medewerkers nodig die er altijd zijn als een veilig, vertrouwd baken, voor een knuffel of een aai over de bol. Door het ervaren van een gevoel van veiligheid kunnen kinderen hun aandacht en energie richten op onderzoek, spel en plezier maken, waardoor zij hun vaardigheden kunnen oefenen en vergroten. Door het hanteren van een actief veilig- en gezondheidsbeleid en het aanbieden van gezonde voeding bieden we kinderen een fysiek veilige omgeving.

2. Persoonlijke competentie

Ieder kind wil graag ontdekken en spelen; dat hoort gewoon bij opgroeien. Kinderen krijgen bij ons de kans om zich te ontwikkelen door het spelen en daarbij te leren over de effecten van hun handelen. Tegelijkertijd oefenen zij sociale, communicatieve, motorische en cognitieve vaardigheden. Hoe meer kans een kind krijgt om te spelen, hoe meer hij deze ‘persoonlijke competenties’ kan leren en hoe beter hij zich later als volwassene zelfstandig, creatief en onafhankelijk kan gedragen.

3. Sociale competentie

Jonge kinderen zijn van nature sociale wezens en nemen een voorbeeld aan elkaar en aan volwassenen. Kinderen zullen vaak spontaan mee doen met wat zij zien van anderen. We versterken dit door de kinderen te stimuleren om op een positieve wijze met de anderen om te gaan, wij tonen zelf het voorbeeldgedrag.
Bij het ontdekken van de wereld komen kinderen veel anderen tegen. Door in de groep te communiceren met anderen, te onderhandelen, te spelen, te kibbelen, het weer goed te maken en samen te werken, ontwikkelen zij de sociale competenties die zij nodig hebben om als volwassene hun pad door de wereld te kunnen vervolgen.

4. Normen & waarden

Naarmate kinderen opgroeien wordt hun leefwereld groter. Vanuit het gezin met haar eigen cultuur (gewoontes, regels en afspraken) maken zij de stap naar het kinderdagverblijf of de peutergroep. Daar maken zij kennis met regels en gewoontes van de groep, maar ook met die van andere kinderen. Later wordt die wereld nog verder uitgebreid met school, clubs, sport en BSO. Door andere gewoontes en culturen te kennen, leren we kinderen zich te verplaatsen in anderen en begrip te krijgen voor verschillende manieren van leven.

Onze pedagogisch medewerkers bieden warmte, zij reageren sensitief op signalen van kinderen, en bieden steun in de vorm van betrokkenheid, liefde en aandacht. Zij bieden structuur, leren kinderen omgaan met het alledaagse leven en stimuleren de kinderen de wereld te ontdekken en doelen te bereiken. Ze bieden kinderen een veilige basis van waaruit zij de wereld kunnen ontdekken.

Beleid veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid zijn absolute voorwaarden voor een goede en verantwoorde kinderopvang. Het kwaliteitssysteem van KOZV bevat veel protocollen en documenten die direct of indirect te maken hebben met deze thema’s en maken daarom allemaal onderdeel uit van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Het volledige beleid vind je hier: Beleid veiligheid en gezondheid

Centraal in het beleid staat dat alle risico’s beschreven zijn die grote gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Het in kaart brengen van deze risico’s gebeurt op decentraal niveau, namelijk op de locaties waar de kinderen worden opgevangen.  Daarnaast brengt ieder team de kleine risico’s van de eigen groep in kaart, en dan met name de manier waarop de pedagogisch medewerkers de kinderen ermee leren omgaan. Leren omgaan met kleine risico’s hoort bij opgroeien, bij spelen, leren, ontdekken en grenzen verkennen.

Het lokale veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt tweemaal per jaar besproken in het teamoverleg. Op deze manier is het beleid inhoudelijk goed bekend bij de medewerkers die de kinderen dagelijks opvangen.

Onderdeel van het beleid veiligheid en gezondheid is daarnaast uiteraard ook het risico op grensoverschrijdend gedrag van volwassenen en kinderen. Hiervoor heeft KOZV een uitgebreid protocol wat gekoppeld is aan de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. In het beleid veiligheid en gezondheid zijn daarnaast het zogenaamde Vierogenprincipe beschreven en de Achterwachtregeling van KOZV. Ook is sinds 2018 wettelijk geregeld dat er elke dag gedurende de opvang een pedagogisch medewerker aanwezig moet zijn die gekwalificeerd is voor het verlenen van Eerste hulp aan kinderen. Bij KOZV zijn alle pedagogisch medewerkers in het bezit van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen.

Gezonde Kinderopvang bij KOZV

Met ons nieuwe beleid Gezonde Kinderopvang, gericht op gezonde voeding, voldoende beweging, risicovol spel en natuurbeleving, hopen we niet alleen een positieve bijdrage te leveren aan een gezonde ontwikkeling van de kinderen, maar ook aan een toekomstige gezonde samenleving.

Pedagogisch werkplan

Elke locatie werkt met een pedagogisch werkplan. In dit werkplan staat beschreven hoe de pedagogische basisdoelen in de praktijk worden vormgegeven en waarom dat op deze manier gebeurt. Daarnaast geeft het pedagogisch werkplan richting aan het werk van de pedagogisch medewerkers. Het werkplan is geschreven om inzicht te geven aan ouders over de opvang van hun kind en vindt u via de ouderapp of het ouderportaal onder "mijn locatie".

Ondersteuning door pedagogisch coaches

Sinds 1 januari 2019 zijn we gestart met pedagogisch coaches. Zij vormen de brug tussen beleid en praktijk. Deze coaches dragen bij aan de kwaliteit van de opvang en hebben 2 belangrijke taken. Ze houden zich enerzijds bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid. Anderzijds coachen (inspireren, motiveren en begeleiden) ze pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden en om ons beleid in de praktijk zichtbaar te maken.

VE-coaching
Vanaf 1-1-2022 werken we met hbo geschoolde pedagogische beleidsmedewerkers op de VE groepen. Deze medewerkers zijn coaches gespecialiseerd in VVE en zij gaan gericht aan het werk door locaties op maat te ondersteunen.
Zij voeren kwaliteit verbeterende maatregelen uit, aansluitend op het VE-beleid van de organisatie. Denk daarbij aan coaching gesprekken op basis van observaties op de groep, verbeteren van de educatieve kwaliteit, ondersteuning bij opbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid.  Jaarlijks maken we een ‘Plan van aanpak coaching VE’ waarin we concreet de inzet beschrijven van de VE coaches en hoe we daarmee de kwaliteit van de voorschoolse educatie bevorderen.

IB-coaching
Vanaf 1 januari 2022 werken we naast VE coaches tevens met Interne Begeleiders voor de kinderopvang, IB-ers. Zij ondersteunen de pedagogisch medewerkers in  de omgang met kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Deze functie richt zich enerzijds op de kwaliteit van het pedagogisch-educatieve klimaat in de vorm van coaching van pedagogisch medewerkers en het begeleiden van groeps- en kind-besprekingen en anderzijds richt deze zich op kinderen met een extra zorgvraag. De IB-er is de eerste schakel voor pedagogisch medewerkers en ouders in geval van individuele zorg  kind-vragen. Daarnaast zet de IB-er zorg arrangementen op, voor individuele kinderen en voor locaties ( bso+, peuter+ groepen).

Wil je meer weten:


1. Pedagogisch beleidsplan
2. Pedagogisch werkplan via uw ouderportaal
3. Beleid veiligheid en gezondheid
4. Pedagogische coaching en beleid
5. Beleid Gezonde Kinderopvang