Wet- en regelgeving

Wettelijk kader en regelgeving

Voor de Kinderopvang is de wet Kinderopvang van toepassing. Deze wet regelt dat ouders, werkgevers en de overheid de kosten van kinderopvang samen dragen. Daarnaast regelt de wet de kwaliteit van de opvang en het toezicht daarop.

De kwaliteitseisen en het toezicht zijn in 2018 verder uitgebreid en aangescherpt middels de wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang). Deze wet regelt bijvoorbeeld dat een baby onder een jaar door maximaal twee vaste pedagogisch medewerkers verzorgd mag worden en dat een kinderopvangorganisatie een pedagogisch werkplan en een pedagogisch beleidsplan moet hebben. Maar bijvoorbeeld ook dat er altijd iemand aanwezig moet zijn met een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen en dat alle medewerkers, stagiairs en vrijwilligers ingeschreven moeten staan in het Personenregister Kinderopvang.

Het toezicht hierop (worden alle regels uit de wet goed nageleefd) is de verantwoordelijkheid van de gemeenten, die de jaarlijkse controle laten uitvoeren door de GGD.    

Harmonisatie in de Kwaliteitszorg (HKZ)

Kwaliteit van de opvang staat bij KOZV altijd hoog in het vaandel. Wij zijn er dan ook erg trots op dat we als organisatie HKZ-gecertificeerd zijn. We voldoen hierdoor aan alle regelgeving die de overheid aan kinderopvang stelt en op deze manier kunnen wij op al onze locaties op eenzelfde manier werken en een eenzelfde, hoge mate van kwaliteit bieden.

Jaarlijks worden we door een extern certificeringsbedrijf gekeurd op onze processen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming / AVG

De AVG is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Met de komst van de AVG hebben organisaties meer verantwoordelijkheden gekregen als het gaat om bescherming van gegevens en de privacy rechten van individuen zijn versterkt en uitgebreid. 

De manier waarop KOZV omgaat met persoonsgegevens van ouders/verzorgers en kinderen is vastgelegd in een privacyverklaring. Deze privacyverklaring wordt net als onze voorwaarden en reglementen meegestuurd met contracten. Zo is voor onze klanten zichtbaar hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan. Ook voor al onze medewerkers, gastouders, stagiairs en vrijwilligers werken we met een privacyverklaring.

Omdat we als organisatie veel werken met persoonsgegevens, heeft KOZV een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld (FG). Een FG heeft als taak om binnen een organisatie toezicht te houden op de toepassing en naleving van de AVG. FG van KOZV is Marianne Carels, aanspreekpunt voor vragen over de AVG. Zij is bereikbaar via mcarels@kinderopvangzvl.nl